امام خمینی

آیت الله خمینی ره

تصویر دانشمند: 

جريان ايده‌ها در بغداد و فراتر از آن

اين جلد شامل مجموعه مقالاتي است با تمرکز بر تبادلات فلسفي و کلامي ميان روشنفکران مسلمان و مسيحي در بغداد، در دوره کلاسيک تاريخ اسلامي، زماني که اين شهر مرکز جنب و جوش فعاليت‌هاي فلسفي، علمي و ادبي بوده است.

دستاوردهاي فلسفي و سهم نوشته‌هاي مسيحي به زبان عربي و سرياني، نشان از حيات آنها در جامعه اسلامي در طول اين بازه زماني دارند که به طور معمول طي توسعه جريان اصلي فلسفه اسلامي به انزوا رفته‌اند.

در برابر تجدد

<p>سيد جواد طباطبايي[1] (1324-) از جمله فيلسوفان برجسته ايراني است. دغدغه‌ وي، ايران و ماجراي انحطاط فکري است. وي بر اين باور است که تفکر ايراني به مرحله‌اي رسيده که از آن مي‌توان به امتناع انديشه‌ورزي ياد کرد. طباطبايي در اين خصوص، تصويري از "عالم تجدد" ارائه مي‌دهد. وي بر اين باور است که حتي شناختِ صحيح از عالم سنت نيز در پرتو آگاهي از تجدد صورت مي‌پذيرد. گفتمان تجدد تجدد از منظر طباطبايي يک گفتمان جديد است. اين گفتمان کاملاً با رويکرد سنتي تفاوت دارد. اين تفاوت، يک اختلاف بنيادي و در مباني فکري است. مباني تجدد از نظر طباطبايي خِرَد خودبنياد و نقاد است.

در جستجوي جهاني بهتر؛ با خدا يا بي‌خدا؟

<p>ايمان به خدا چالش‌هاي مختلفي را از سر گذرانده است. يکي از پردامنه‎‌ترين اين چالش‌هاي مربوط به تقابل يافته‌هاي علوم جديد با ايمان به غيب مي‌شود. انسان جديد سعي مي‌کند دنيا را بر اساس محسوسات بفهمد. در اين ميان گروهي از دانشمندان علوم تجربي نيز سعي مي‌کنند يافته‌هاي خود را به تبيين هدف هستي تعميم دهند. گروهي از زيست‌شناسان با تکيه بر باورهاي چارلز داروين سعي مي‌کنند نشان دهند هستي، پشتوانه‌اي از معناي وراي خود ندارد. ريچارد داوکينز دانشمند کنيايي‌الاصل انگليسي‌تبار و يکي از اين دست دانشمندان است که مروّج فعال آتئيسم و بي‌خدايي در جهان کنوني به شمار مي‌رود.