خبرهای اصلی

بررسی آرای دکتر علی الصَلّابی بر مبنای آرای آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی
بررسی انگاره‌های برونو لاتور و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

محتوای مهم صفحه اول

دو نگاه به منشأ و كارکرد دين در آراي پروفسور آينشتاين و آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي

ديني كه آينشتاين از آن سخن مي‌گويد چه در مراحل ابتدايي آن و چه در مراحل تکاملي‌اش مبتني بر باور به علم است. اما راهي که آيت‌الله جوادي به دنبال تبيين آن است مبتني بر وجود خداوندي است که منشأ تمام کمالات است و هر محدوديتي از آن نفي شده است. به علاوه آينشتاين منشأ دين را نيز امري مادي يعني ترس بشر اوليه مي‌داند، اما آيت‌الله جوادي منشأ دين را فطرت انساني مي‌داند که از خداوند نشأت گرفته و به سوي خود او راهنماست.

بررسي رويكرد پروفسور پولكينگهورن و آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي به رابطه علم و دين

پولكينگهورن بر اين باور است كه در ماجراي وحي، نمي‌توان نگاهي هستي‌شناسانه را برگزيد و به دريافت جزئيات علوم از دل وحي دل خوش داشت. آيت‌الله جوادي آملي اما مي‌كوشند تا تفسيري صحيح از ارتباط ميان علم و دين را تبيين كنند. ايشان بر اين باورند که اساس تمايز ميان علم و دين از جايي نشأت مي‌گيرد که فهم صحيحي از دين وجود ندارد. ايشان علم و عقل را جزئي از دين مي‌دانند و اين دو را از هم جدا نمي‌دانند.

بررسي رويكرد محمدرضا نيكفر و آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي

از منظر آيت‌الله جوادي آملي قانون الهي به مرور ايام نمي‌تواند تحوّل و دگرگوني بيابد و به ركود منجر شود. ايشان بر اين باورند كه در قوانين الهي اسلام، اصول كلي زندگي ترسيم شده است. اين اصول هيچ‌گاه تغيير و تحوّل نمي‌يابند و براي همه‌ انسان‌ها در طول تاريخ ثمربخش و هدايت‌کننده خواهد بود. به باور ايشان، قوانيني که ربط و نسبتي با قانون الهي نداشته باشند، به وادي شرک افتاده‌اند و دير يا زود، به رکود دچار خواهند شد.

تأملی در انسان‌شناسی کارل یاسپرس و آیت‌الله العظمی جوادی آملی

آيت‌الله جوادي آملي نيز به مانند ياسپرس، بر گوهر نفس انسان تأكيد و توجه مي‌دهند. در انديشه آيت‌الله نيز نفس انسان گوهر و ذات آدمي را تشكيل مي‌دهد. آيت‌الله نيز به مانند ياسپرس، از علم حصولي در اين راه برحذر مي‌دارند و توجه به نفس را فراتر از علم و ادراك‌هاي حصولي مي‌دانند. آيت‌الله جوادي آملي اما با پيش كشيدن تفسير انسان به انسان، راهي را براي شناخت و سعادت انسان پيش چشم قرار مي‌دهند.

نسخ آیات از دیدگاه دو مفسّر شیعه

اگر چه مشي تفسيري آيت‌الله طالقاني با آيت‌الله‌العظمی جوادي آملي يكي نيست اما در مورد آيه 106 سوره بقره که به مسأله نسخ حکم تغيير قبله مسلمانان اشاره دارد، هر دو مفسّر در نهايت به يک نتيجه رسيده‌اند. هر دو واقعيت نسخ را به تخصيص ازماني باز مي‌گردانند و تغيير احکام الهي را در منافات با علم و قدرت لايتناهي الهي نمي‌دانند.

مقایسه آرای پروفسور بلادل و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

پروفسور بلادل اسباب را به ريسمان‌هاي آسماني تفسير مي‌كند. اين نگاه از سوي آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي با توجه به قرائن و شواهد قرآني مردود است. سبب به معناي علت و اسباب به معناي علل بوده و مقصود آن در قصه ذوالقرنين اسباب و علل طبيعي و عادي است و نه ريسماني براي پيمودن آسمان.

صفحه‌ها